Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia 2021/22 - ścieżka dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz zasadami i terminami rekrutacji na studia pierwszego stopnia (licencjackie) na rok akademicki 2021/2022 - ścieżka dla obcokrajowców. Informujemy, że na studia licencjackie obejmują programy tylko w języku polskim.

 

1. ETAP: Rejestracja online w systemie IRK

Krok 1: Utwórz swoje indywidualne konto rejestracyjne w IRK https://irk.ath.bielsko.pl

Użyj adresu e-mail, którego używasz regularnie. Po utworzeniu konta na adres e-mail, który podałeś w formularzu danych osobowych, zostanie wysłany link aktywujący konto. Musisz aktywować swoje konto, klikając link. Jeśli nie możesz aktywować swojego konta, skontaktuj się z Działem Współpracy Międzynarodowej pod adresem: international@ath.bielsko.pl

Krok 2: W sekcji „Formularze osobowe” uzupełnij wszystkie dane, które są wymagane w systemie (podstawowe dane osobowe, adres i dane kontaktowe).

Krok 3: Prześlij zdjęcie do legitymacji studenckiej zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zdjęcia (zdjęcie do paszportu). Twoje zdjęcie musi zostać zaakceptowane przed wydrukowaniem z systemu IRK kwestionariusza personalnego lub oświadczenia o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka angielskiego (lub polskiego, jeśli aplikujesz na studia w języku polskim) w formularzu online.

Krok 4: Uzupełnij dane dotyczące wykształcenia i dołącz dokumenty wymagane na tym etapie rejestracji.

Musisz wskazać posiadany przez Ciebie dokument uprawniający do studiowania na wybranym przez Ciebie poziomie.

Kandydaci z zagranicznymi dyplomami nie wpisują wyników w formularzu. W związku z tym jesteś zobowiązany do załączania skanów przetłumaczonych dokumentów z wynikami maturalnymi (lub studiów wyższych) na indywidualnych kontach rejestracyjnych.

Zgłaszając się na studia I stopnia, dostarczasz świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz odpis z ocenami wraz z apostille / legalizacją i ich tłumaczeniem urzędowym (przesyłasz więcej niż jeden skan lub jeden skan, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty).

W polu „Świadectwa i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów” zamieść zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego lub polskiego (jeśli aplikujesz na studia w języku polskim) na poziomie co najmniej B2. Kandydat, którego dokumenty potwierdzają naukę w języku angielskim, nie jest zobowiązany do przedstawiania dodatkowego certyfikatu językowego, jeśli podejmuje studia w języku angielskim. To samo dotyczy studiów w języku polskim.

 

Ważne: jeśli nie posiadasz żadnego certyfikatu, prześlij prośbę o rozmowę kwalifikacyjną, która potwierdzi Twoją znajomość języka angielskiego (lub polskiego, jeśli aplikujesz na studia w języku polskim). Rozmowa będzie przeprowadzona zdalnie (online).

 

Krok 5: Wybierz studia z oferty.

Po założeniu indywidualnego konta w systemie IRK i określeniu odpowiedniego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na poziomie uniwersyteckim, składasz wniosek o przyjęcie na studia. W przypadku studiów w języku angielskim przejdź do pola „Studia” i wybierz opcję „Studia w języku angielskim” w sekcji „Filtry”. Następnie prosimy o potwierdzenie wyboru (magister informatyki (studia niestacjonarne) lub magister biznesu międzynarodowego (studia stacjonarne) Po wybraniu kierunku studiów, na który chciałbyś się ubiegać, kliknij zielony przycisk „Zapisz się”.

Jeśli chcesz studiować w języku polskim, wybierz kierunek studiów w języku polskim. W każdym przypadku wybierz „przyjęcie dla cudzoziemców”.

Krok 6: Uiść opłatę rekrutacyjną 85 zł.

Indywidualny numer konta bankowego jest generowany dla każdego kandydata poprzez system IRK na koncie rejestracyjnym, patrz rozdział „Płatności”.

Krok 7: Upewnij się, że załączyłeś zeskanowane kopie wymaganych dokumentów.

Krok 8: Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Jeśli nie posiadasz certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub polskiego na wymaganym poziomie, powinieneś wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do Ciebie co najmniej pięć dni przed datą egzaminu w zakładce „Wiadomości” na Twoim koncie.

Ważne: rozmowy będą przeprowadzane online (przez Skype, Teams itp.). Szczegóły zostaną przekazane indywidualnie wszystkim kandydatom za pośrednictwem ich kont w IRK. Aby wziąć udział w rozmowie, pamiętaj, że będziesz potrzebować stabilnego łącza internetowego, sprawnego mikrofonu i słuchawek lub głośników, a także kamery internetowej (Twoja tożsamość zostanie zweryfikowana na podstawie dokumentu (paszportu), który musisz okazać przed kamerą , i oczekuje się, że odpowiesz na pytania bez pomocy innych osób).

Krok 9: Czekaj na informację o Twoim koncie z biura rekrutacyjnego o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej (zadając pytanie w systemie IRK lub wysyłając e-mail na adres: international@ath.bielsko.pl). Prosimy o nieprzesyłanie nam mailem kopii dyplomu!

 

2. ETAP

Wyniki rekrutacji

Wyniki kwalifikacji otrzymasz na swoje indywidualne konta rejestracyjne w internetowym systemie zgłoszeń (IRK). Zaloguj się na swoje konto i sprawdź swoje wyniki.

Kandydaci zagraniczni otrzymują decyzję o przyjęciu wydaną przez Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

3. ETAP

Wpis na studia

Kandydat, który został przyjęty na studia musi dokonać wpisu, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uczelni komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej, ul. Willowa 2, Budynek L, pokój 402, 43-309 Bielsko-Biała

 Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika (należy dołączyć Pełnomocnictwo, podpisane przez kandydata), a jeśli kandydat jest niepełnoletni, dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic (należy dołączyć zgodę, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego). W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma możliwości wpisania się osobiście lub przez pełnomocnika, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej (mailowo international@ath.bielsko.pl lub telefonicznie +48 33 8279434).

Lista dokumentów, które należy dostarczyć na uczelnię osobiście po decyzji o przyjęciu na studia: 

1.   Podanie do Rektora o przyjęcie na studia (należy pobrać z IRK, wydrukować i podpisać)

2.   Klauzula informacyjna – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną  w Bielsku-Białej (należy pobrać z IRK, wydrukować i podpisać)

3.  Ankieta osobowa kandydata (należy pobrać z IRK, wydrukować i podpisać)

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (należy pobrać z IRK, wydrukować i podpisać)

5.  Poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

6.  Potwierdzenie wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką

7.  Dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym)

8.   Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski)

 9.  Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce

10. Wiza lub karta stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

11.  Kserokopia stron paszportu zawierających dane – nazwisko, imię, numer i datę ważności (oryginał do wglądu)

12.  Studia pierwszego stopnia: Kserokopia świadectwa maturalnego (wraz z suplementem i oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał świadectwa maturalnego do wglądu) – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia

 13.  Kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 lub innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego

 

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczy):

 1.   Orzeczenie o przyznaniu stypendium lub zwolnieniu z czesnego (np. orzeczenie wydane przez NAWA)

2.   Dowód ubezpieczenia zdrowotnego uprawniający do podstawowej opieki medycznej w Polsce lub dowód polskiego pochodzenia wystawiony przez Konsulat RP

3.   Wiza lub karta pobytu (Karta Pobytu) lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP

4.   Oryginał wniosku o zakwaterowanie (jeśli zdecydujesz się zostać w domu studenckim)

5.   Oświadczenie – kandydaci niepełnoletni (poniżej 18-go roku życia) muszą dołączyć oświadczenie ze zgodą rodziców na podjęcie studiów w Polsce (wraz z fotokopią paszportu)

6.   Pełnomocnictwo – kandydaci, którzy nie mogą stawić się osobiście, mogą wyznaczyć pełnomocnika, który w ich imieniu dostarczy dokumenty

 7.   Studia pierwszego stopnia: Decyzja Kuratora Oświaty w Katowicach o uznaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach OECD, EFTA i UE, w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia (Białoruś, Chiny i Ukraina)

 

Kopie i oryginały – kopa każdego dokumentu zostanie prawnie potwierdzona przez uczelnię w Dziale Współpracy Międzynarodowej, jeśli oryginał zostanie przedstawiony podczas wglądu. Lista dokumentów wymaganych dla każdego programu znajduje się w katalogu IRK w karcie studiów w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Powodzenia!

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

OFICJALNE TŁUMACZENIA

 

Twoje dokumenty powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub przez:

- tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

- polskiego konsula w kraju, w którym dokumenty zostały wydane, lub

- akredytowaną w Polsce ambasadę lub konsulat kraju, który wydał dokumenty lub w którym działa dany system oświaty.

 

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

Lista dokumentów uznanych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej jako potwierdzenie znajomości języków obcych.

 

Język angielski:

·       Cambridge B2 First (poziom C lub wyższy)

·       Cambridge C1 Advanced

·       Cambridge C2 Proficiency

·       IELTS Academic (co najmniej 5,5 pkt)

·       TOEFL (co najmniej: iBT: 72 punkty, ITP: 543 punkty, CBT: 180 punktów)

·       dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia angielska (filologia angielska)

·       dyplom ukończenia studiów wyższych, jeżeli językiem wykładowym był angielski

·       Dyplom IB

·       Certyfikat EB

·       obywatelstwo kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski

·       inny dokument (np. transkrypcja potwierdzająca zaliczenie uniwersyteckiego kursu języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

 

Język polski (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim):

 

Na studia w języku polskim będą przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają:

·       certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2

·       certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

·       świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej

·       wynik egzaminu z języka polskiego na dyplomie IB lub EB

·       inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej B2

 

Uwaga: weryfikacja znajomości języka polskiego może nastąpić w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o ile kandydat na studia wystąpi o taką możliwość (podanie należy załadować w polu „Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów”).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego. W tym celu kandydat zobowiązany jest – poza załączeniem dokumentu na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK – skontaktować się z komisją rekrutacyjną, właściwą dla wybranego przez kandydata kierunku studiów.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Jeśli nie możesz stawić się osobiście w dziekanacie po otrzymaniu informacji o przyjęciu na wybrany przez Ciebie 1 rok studiów, możesz poprosić inną osobę, aby zrobiła to w Twoim imieniu. Jednak osoba ta będzie musiała przedstawić pisemne pełnomocnictwo podpisane przez Ciebie.

 

ZEZWOLENIE NA STUDIA RODZICÓW LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Kandydaci poniżej 18 roku życia w momencie rejestracji muszą przedłożyć dodatkowe dokumenty, aby się zapisać, takie jak akt urodzenia (wraz z tłumaczeniem) i pisemną zgodę rodzica na podjęcie nauki przez dziecko. W przypadku zgłoszenia małoletniego kandydata przez przedstawiciela (opiekuna prawnego), wymagane jest odpowiednie pełnomocnictwo. Formularz dokumentu do pobrania (tylko w języku polskim): www.irk.ath.bielsko.pl

 

DECYZJA O UZNANIU DOKUMENTU MIĘDZYNARODOWEGO KWALIFIKACJI

Część świadectw szkół średnich jest uznawana w Polsce z mocy prawa i nie wymagają żadnych dodatkowych czynności administracyjnych w celu podjęcia studiów. Takie uznawanie dotyczy świadectw wydawanych w państwach członkowskich UE, OECD, EFTA (Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, wyspa, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz w krajach, z którymi Polska zawarła umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dokumentów (Białoruś, Chiny, Ukraina).

 

Certyfikaty wydane w innych krajach niż wymienione powyżej wymagają decyzji Kuratora Oświaty, aby mogły zostać uznane za podstawę do podjęcia studiów w Polsce. W celu uzyskania decyzji kandydaci mieszkający w Polsce powinni skontaktować się z miejscowym polskim kuratorem oświatowym właściwym ze względu na miejsce ich zamieszkania. Dla niezamieszkałych w Polsce jest to Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jeżeli w momencie rejestracji kandydat nie posiada decyzji o uznaniu certyfikatu w Polsce, zobowiązuje się do jej uzyskania najpóźniej do końca pierwszego semestru.

 

UWAGI KOŃCOWE: Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów zostaniesz zarejestrowany w dziekanacie właściwego wydziału uczelni w terminie określonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowym wysyłając e-mail na adres: international@ath.bielsko.pl. Prosimy o nieprzesyłanie nam mailem kopii dyplomu!

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zdecydujesz się nie studiować na kierunku, na który się ubiegałeś, prześlij skan podpisanego oświadczenia o rezygnacji do Działu Współpracy Międzynarodowej (international@ath.bielsko.pl). Oświadczenie należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że zostałeś przyjęty do programu, że zdecydujesz się nie uczestniczyć.

 

Należy pamiętać o tym, że:

 

  1. Należy sprawdzić odpowiednio wcześniej, w jakim terminie należy złożyć oryginały i kopie dokumentów w siedzibie uczelni.
  2. Dokumenty muszą być kompletne. Lista wymaganych dokumentów oraz wzory dodatkowych oświadczeń dla niepełnoletnichpełnomocnictw znajdują się na naszej stronie. 
  3. Prosimy przygotować wcześniej kserokopie dokumentów oraz mieć ze sobą oryginały do wglądu.
  4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu proszę sprawdzić jeszcze raz, czy wypełnione są wszystkie dane w zakładce „Formularze osobowe” w koncie, formularz dotyczący zgody na przekazanie danych do MPK oraz, czy wgrane zdjęcie jest zatwierdzone przez administratora. Następnie w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać plik z ankietą osobową, wydrukować ją i podpisać. W tym miejscu będą też do pobrania dokumenty dla niepełnoletnich w wersji polskiej i angielskiej oraz pełnomocnictwo dla pełnoletnich kandydatów. Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do jednostki, której dane znajdują się w części „Kontakt” w karcie studiów”.
  5. Cudzoziemcy muszą zgłosić się z dokumentami do Działu Współpracy Międzynarodowej, pełny adres: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Willowa 2, Budynek L, pokój 402, 43-309 Bielsko-Biała

Podczas wpisu kandydat otrzyma dane do logowania do USOS – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów.

Po wpisie na studia:

Po wpisie na studia kandydat może otrzymać zaświadczenie o przyjęciu, które jest potrzebne między innymi do wyrobienia wizy. Przed 1 października takie zaświadczenie na prośbę kandydata wystawia Dział Współpracy Międzynarodowej. Po 1 października można otrzymać zaświadczenie o statusie studenta. Takie zaświadczenie wydaje jednostka obsługująca studia – sekretariat na wydziale, na którym prowadzone są studia. W październiku w sekretariacie jednostki prowadzącej studia można też odebrać legitymację  studencką.

 Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim czy o stypendium socjalne można składać dopiero po dokonaniu wpisu, w terminie wyznaczonym przez odpowiedzialny za daną procedurę dział. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: international@ath.bielsko.pl

 

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1
1 Analityka i komunikacja w biznesie studia licencjackie (niestacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
2 Analityka i komunikacja w biznesie studia licencjackie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
3 Automatyka i robotyka studia inżynierskie (niestacjonarne wieczorowe) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
4 Automatyka i robotyka studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
5 Budownictwo studia inżynierskie (niestacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
6 Budownictwo studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
7 Filologia angielska studia licencjackie od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
8 Filologia angielska studia licencjackie od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
9 Filologia hiszpańska studia licencjackie od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
10 Filologia hiszpańska studia licencjackie od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
11 Filologia polska studia licencjackie od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
12 Informatyka studia inżynierskie (niestacjonarne zaoczne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
13 Informatyka studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
14 Inżynieria materiałowa studia inżynierskie (niestacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
15 Inżynieria materiałowa studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
16 Inżynieria środowiska studia inżynierskie (niestacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
17 Inżynieria środowiska studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
18 Mechanika i budowa maszyn studia inżynierskie (niestacjonarne wieczorowe) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
19 Mechanika i budowa maszyn studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
20 Ochrona środowiska studia inżynierskie (niestacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
21 Ochrona środowiska studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
22 Pedagogika studia licencjackie od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
23 Pedagogika studia licencjackie od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
24 Pielęgniarstwo studia licencjackie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
25 Ratownictwo medyczne studia licencjackie (niestacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
26 Ratownictwo medyczne studia licencjackie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
27 Socjologia studia licencjackie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
28 Transport studia inżynierskie (niestacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
29 Transport studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
30 Zarządzanie i inżynieria produkcji studia inżynierskie (niestacjonarne zaoczne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
31 Zarządzanie i inżynieria produkcji studia inżynierskie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
32 Zarządzanie studia licencjackie (niestacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
33 Zarządzanie studia licencjackie (stacjonarne) od: 07.06.2021 09:00
do: 17.09.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200